VERHUUR-VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIEVERHUUR

Toepassing

Onze algemene verhuurvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zijn van toepassing op alle boekingen van vakantiewoningen getoond op onze website www.idealrent.eu en op onze Facebookpagina.

Door een vakantiewoning te boeken, verklaart de huurder kennis genomen te hebben van en zich akkoord te verklaren met onderstaande verhuurvoorwaarden.

Enkel indien de verhuurder voorafgaandelijk en schriftelijk instemt met afwijkende voorwaarden, kan er van deze algemene verhuurvoorwaarden afgeweken worden. Een afwijking is pas geldig wanneer ze op de boekingsbevestiging vermeld wordt die door ons per e-mail aan de huurder verstuurd wordt.

De huurder kan in geen geval aanspraak maken op de toepassing van eigen algemene voorwaarden of andere voorwaarden waarnaar hij verwijst.

Vakantieverhuur

• Alle boekingen betreffen de verhuur voor korte duur van een vakantiewoning, enkel bestemd voor recreatief gebruik. Huurder is de klant die de vakantiewoning huurt, en alle personen die hem vergezellen; verhuurder is de eigenaar van de vakantiewoning of diens mandataris.
• Wij nemen enkel boekingen in aanmerking van personen die 23 jaar of ouder zijn.
• Fuiven en/of vrijgezellenfeesten zijn niet toegelaten in de vakantiewoning.

Reserveren / Betalingsvoorwaarden

• Nadat U een aanvraag tot boeking van een vakantiewoning ingediend hebt, ontvangt U van ons een boekingsbevestiging per mail met de algemene verhuurvoorwaarden en een uitnodiging tot betaling van het voorschot.
• Het voorschot van 50% van de huurprijs dient betaald te worden op de bankrekening vermeld op de boekingsbevestiging binnen de 5 dagen na verzending ervan. De huurovereenkomst komt pas tot stand op het moment dat wij de betaling van het voorschot ontvangen. Indien het voorschot niet betaald wordt binnen de hierboven gestelde termijn, vervalt de aanvraag tot boeking en worden de data opnieuw vrijgegeven.
• Het saldo van de huurprijs en de huurwaarborg dienen betaald te worden uiterlijk 45 dagen voor aankomst.
• Indien de boeking minder dan 45 dagen voor de aankomst gebeurt, dient de totale huurprijs alsook de huurwaarborg betaald te worden binnen de 5 dagen na de verzending van de boekingsbevestiging.
• Bij niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om de huurovereenkomst te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen.
• De verhuurder behoudt zich het recht voor om een boeking te weigeren indien hij sterke vermoedens heeft dat deze niet past binnen de algemene verhuurvoorwaarden.

Huurprijs / extra kosten

• De huurprijs van de vakantiewoning wordt aangeduid op onze website www.idealrent.eu en wordt vastgelegd in de boekingsbevestiging.
• In de huurprijs is “normaal” verbruik van water en elektriciteit inbegrepen. Dit wordt vermeld op de website en is gebaseerd op het gemiddeld historisch verbruik van de vorige gasten. Indien er een opzettelijk en/of excessief verbruik vastgesteld wordt (bv. ramen en deuren open laten met verwarming of airco aan, verlichting overdag aanlaten, opladen elektrische auto’s, …) wordt een surplus aangerekend zoals vermeld op de website.
• In de boekingsbevestiging die de huurder ontvangt, staan de extra kosten vermeld die hij bij aankomst in contanten dient te voldoen, zoals de kosten van de eindschoonmaak, gebruik van linnen, enz.

Huurwaarborg

• De huurwaarborg is verschillend per vakantiewoning en wordt per woning vermeld op onze website www.idealrent.eu.
• De waarborg dient betaald te worden uiterlijk 45 dagen voor aankomst. Indien op het moment van de boeking er minder dan 45 dagen voor aankomst overblijven, dan dient de waarborg binnen de 5 dagen na de verzending van de boekingsbevestiging voldaan te worden.
• Bij niet-tijdige betaling van de huurwaarborg heeft de verhuurder het recht om de huurder de toegang tot de woning te ontzeggen, en de huurovereenkomst te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen.
• De vakantiewoning wordt in goede staat afgeleverd aan de huurder. De aanwezige huisraad staat opgesomd in de inventaris die zich in de infomap bevindt. Klachten betreffende de staat van de woning en/of de inventaris dienen binnen de 4u na aankomst per mail ter kennis gebracht worden van de verhuurder op volgend e-mail adres: cs@idealrent.eu
• De huurwaarborg dient tot dekking van de schade en/of de kosten in de meest ruime zin van het woord, die de verhuurder kan oplopen door het gedrag of het niet-nakomen van de verplichtingen door de huurder en de personen die hem vergezellen. Hieronder vallen, zonder dat deze opsomming limitatief is: schade aan de woning binnen en buiten, schade aan de inboedel, verlies of niet-teruggave van de sleutels, het vergrendeld achterlaten van een eventuele safe, kosten wegens door de huurder bestelde diensten, eventuele boetes wegens ongepast gebruik of illegale activiteiten, kosten wegens meerverbruik van water en elektriciteit, extra kosten wegens het niet naleven van de regels inzake in- en uitchecken en inzake schoonmaak, zoals hierna bepaald.
• De huurwaarborg zal binnen de 14 dagen na vertrek aan de huurder worden teruggestort, onder aftrek van de eventueel vastgestelde schade en/of andere kosten. Het bedrag van de schade en/of kosten die worden ingehouden, zal door de eigenaar van de vakantiewoning worden bepaald, en aan de huurder worden meegedeeld per e-mail met bijvoeging van nuttige foto’s en/of rekeningen.
• Indien de schade en/of andere kosten het bedrag van de waarborg te boven gaan, is de huurder verplicht een aanvullende betaling te verrichten binnen de week na de kennisgeving.

Annulering

• Annulering door de huurder dient schriftelijk te gebeuren, per e-mail naar cs@idealrent.eu, met bijvoeging van de boekingsbevestiging. Na ontvangst van de aanvraag tot annulering, verzenden wij een annuleringsbevestiging met opgave van de annuleringskosten.
• Bij annulering tot 45 dagen voor de aanvang van de verhuurperiode wordt een annuleringskost van 30% van de totale huursom in rekening gebracht.
• Bij annulering tot 30 dagen voor de aanvang van de verhuurperiode wordt een annuleringskost van 50% van de totale huursom in rekening gebracht.
• Bij annulering binnen de 30 dagen voor de aanvang van de verhuurperiode is een annuleringskost van 100% van de totale huursom verschuldigd.
• Indien de huurder zonder voorafgaande kennisgeving niet arriveert in het vakantiehuis, wordt dit als een annulering door de huurder beschouwd.
• Indien de huurder voortijdig de vakantiewoning verlaat, heeft hij geen recht op teruggave van de huursom.
• De verschuldigde annuleringskosten zullen in eerste instantie verrekend worden met de reeds door de huurder gedane betalingen. Indien na aftrek van de annuleringskosten een batig saldo voor de huurder overblijft, zal de verhuurder dit terugstorten binnen de 10 dagen na ontvangst na verzending van de annuleringsbevestiging. Indien de gedane betalingen ontoereikend zijn om de totale annuleringskosten te dekken, dient de huurder het restant te betalen binnen de 10 dagen na ontvangst van de annuleringsbevestiging door de verhuurder.
• Indien de verhuurder door overmacht of gewichtige omstandigheden gedwongen is de huurovereenkomst te annuleren, zullen de reeds betaalde gelden door de eigenaar aan de huurder worden teruggestort.

Aankomst en vertrek / sleutels

• Bij aankomst is de vakantiewoning ter beschikking van de huurder vanaf 16.00 u tenzij anders overeengekomen. Enkel schriftelijk bevestigde afwijkingen zijn geldig.
• De huurder dient tijdig het uur van zijn aankomst aan de verhuurder mee te delen, opdat deze hem de sleutels van de vakantiewoning kan overhandigen. Ingeval van vertraging dient de huurder de verhuurder te verwittigen. Indien de huurder nalaat dit te doen, kan de verhuurder een wachttijd van 20,00 euro per uur in rekening brengen.
• Bij aankomst is de huurder verplicht om een kopie van zijn identiteitskaart en deze van de medehuurders aan de verhuurder te overhandigen. Er mogen nooit meer personen in de woning verblijven dan opgegeven bij de boeking. Indien er buiten het medeweten van de verhuurder extra personen in de vakantiewoning verblijven, is er een bijkomende vergoeding verschuldigd van 25% van de totale huursom per extra persoon.
• Bij vertrek dient de huurder de vakantiewoning uiterlijk om 10.00 u te verlaten, tenzij anders overeengekomen. Enkel schriftelijk bevestigde afwijkingen zijn geldig.
• Indien de huurder nalaat de woning tijdig te verlaten, kan hem een extra dag huur in rekening gebracht worden.
• Bij aankomst zullen de sleutels van de vakantiewoning aan de huurder ter beschikking gesteld worden. De sleutels worden slechts in bruikleen aan de huurder gegeven en blijven eigendom van de verhuurder.
• Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutels, worden de kosten voor vervanging van de sloten aangerekend bij de huurder.

Aansprakelijkheid en verplichtingen van de huurder

• De hoofdhuurder, zijn medehuurders en zijn bezoekers, dienen de vakantiewoning als een goed huisvader te bewonen, met de vereiste zorg en zorgvuldigheid, en met inachtneming van de rust van de omwonenden. Indien lawaaioverlast of hinder veroorzaakt wordt voor de omwonenden, heeft de verhuurder het recht om alle in de vakantiewoning aanwezige personen zonder voorafgaande verwittiging te verwijderen, zonder dat enige teruggave van de huursom verschuldigd is.
• De vakantiewoning wordt in goede staat afgeleverd aan de huurder. De aanwezige huisraad staat opgesomd in de inventaris die zich in de infomap bevindt. Klachten betreffende de staat van de woning en/of de inventaris dienen binnen de 4u na aankomst per mail ter kennis gebracht worden van de verhuurder op volgend e-mail adres: cs@idealrent.eu
• De huurder is aansprakelijk voor alle schade (beschadiging, verlies, verdwijning of het volledig teloorgaan) die vastgesteld wordt, ook na zijn vertrek, aan het huis, de huisraad opgesomd in de inventaris, en alle zaken die tot de gehuurde vakantiewoning behoren, tenzij hij kan aantonen dat deze schade niet toegerekend kan worden aan hemzelf, zijn medehuurders en zijn bezoekers. Hij is verplicht om elk schadegeval zo spoedig mogelijk aan de verhuurder te melden.
• Wanneer schade vastgesteld wordt tijdens het verblijf of na het vertrek van de huurder, zal deze zich neerleggen bij de bepaling hiervan door de eigenaar van de vakantiewoning. De schade zal aan de huurder worden meegedeeld per e-mail met bijvoeging van nuttige foto’s en/of rekeningen, en zal in eerste instantie verrekend worden met de huurwaarborg. Indien de huurwaarborg niet volstaat om de schade te dekken, is de huurder verplicht een aanvullende betaling te verrichten binnen de week na de kennisgeving.
• Het is de huurder niet toegestaan de vakantiewoning geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of permanent in gebruik te geven aan een derde.
• Het gebruik van verdovende middelen in de vakantiewoning is verboden. Inbreuk op deze bepaling lijdt tot onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst. In dit geval dienen de huurder en alle aanwezige personen de vakantiewoning onmiddellijk te verlaten, zonder terugbetaling van de huursom en de huurwaarborg.
• In de vakantiewoning is het niet toegestaan om te roken. Buiten mag wel gerookt te worden doch de huurder dient de sigarettenpeuken te verwijderen.
• Fuiven of vrijgezellenfeesten zijn niet toegelaten in de vakantiewoning.
• Huisdieren zijn niet toegestaan in de vakantiewoning, tenzij voorafgaandelijk anders overeengekomen. Enkel schriftelijk bevestigde afwijkingen zijn geldig. Indien een niet-toegelaten huisdier wordt vastgesteld, mag de verhuurder de huurwaarborg inhouden als compensatie.
• Het is niet toegestaan om het aanwezige meubilair te verplaatsen.


Aansprakelijkheid en verplichtingen van de verhuurder

• Alle informatie betreffende de vakantiewoning, de ligging, de indeling, het meubilair en de andere voorzieningen verstrekt op het internet of elders, is te goeder trouw verstrekt. Ingeval er wijzigingen optreden tussen het moment van boeking en de aanvang van de huurperiode, zal de verhuurder de huurder hieromtrent zo goed mogelijk informeren, doch kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
• De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade of letsel van welke aard ook aan de huurders van de vakantiewoning en hun zaken.
• De verhuurder is niet aansprakelijkheid voor hinder van welke aard ook veroorzaakt door wegwerkzaamheden en bouwactiviteiten in de buurt van de vakantiewoning.
• De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade door storm, blikseminslag, overstromingen, stijging of daling van het grondwaterpeil, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen of geweldplegingen, luchtvaartongevallen en andere calamiteiten.
• De verhuurder is niet aansprakelijk voor het uitvallen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het internet en de wifi indien aanwezig.
• Indien tijdens de huurperiode een defect optreedt in de vakantiewoning, is de huurder verplicht dit zo spoedig mogelijk aan de verhuurder te melden. Deze zal trachten in de mate van het mogelijke dit zo spoedig mogelijk te verhelpen. Defecten geven echter geen recht op teruggave van de huursom of enige vorm van schadevergoeding.

Eindschoonmaak

• De huurder is verplicht bij aankomst de prijs voor de “normale” eindschoonmaak en het bedlinnen in contanten aan de verhuurder te betalen. Deze prijs verschilt per type woning en staat op de website vermeld.
• De huurder is verplicht de woning, de terrassen en de tuin bezemschoon en opgeruimd achter te laten, wat o.m. inhoudt: het leegmaken van de vuilbak en het wegbrengen van het huisvuil naar de daartoe bestemde containers, het verwijderen van etenswaren uit de koelkast, de diepvriezer of andere kasten, het ledigen van de vaatwasser en het terug plaatsen van de schone vaat in de kast, het opruimen van het aanrecht, het doorspoelen van de toiletten, het opruimen van sigarettenpeuken en vuilnis buiten, het schoonmaken van de BBQ indien aanwezig.
• Niet-naleving van deze verplichtingen leidt tot volgende extra kosten die verrekend worden met de huurwaarborg:
Het niet-verwijderen van de vuilniszakken naar de containers: 25 euro
Het niet-leegmaken van de koelkast, diepvriezer en/of andere kasten: 25 euro
Het niet-ledigen van de vaatwasser en niet-terugplaatsen van de schone vaat: 25 euro
Opkuis van tuin, terrassen en BBQ: 25 euro per uur
Schoonmaken ovens, vuile vaat, keukenmateriaal: 25 euro per uur
Schoonmaken van abnormaal bevuilde woningen: 25 euro per uur
Urinesporen, bloedsporen of andere sporen op lakens, dekbedden, tapijten, zetels, enz.: prijs professionele reiniging
Deze opsomming is niet limitatief.

Klachten

• Tekortkomingen en gebreken in de vakantiewoning dienen zo spoedig mogelijk aan de verhuurder gemeld te worden, zodat deze in de gelegenheid is om een passende oplossing te vinden.
• Indien de tekortkoming of het gebrek niet binnen een redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de huur, moet de huurder dit nogmaals melden aan de verhuurder.
• Indien hierna geen oplossing geboden wordt voor de tekortkoming of het gebrek, moet de huurder zo spoedig mogelijk een schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij de verhuurder per mail. (cs@idealrent.eu) Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zal de verhuurder aan de huurder een billijke vergoeding voorstellen.

Bevoegheid en toepasselijk recht

Ingeval van betwisting is uitsluitend het Spaans recht toepasselijk en zijn de Spaanse rechtbanken bevoegd.

Privacy en GPDR

• Overeenkomstig de geldende regelgeving betreffende de privacy en GPDR zal de verhuurder de persoonlijke gegevens van de huurder verwerken. Deze gegevens mogen in geen geval worden doorgegeven en/of verkocht worden aan derden.
• Bij het boeken stemt de huurder ermee in dat de verhuurder zijn persoonlijke data mag verzamelen en hem in de toekomst mag contacteren met het oog op een toekomstige boeking van een vakantiewoning.
• De huurder kan op eenvoudig verzoek zijn persoonlijke gegevens laten aanpassen of verwijderen door een verzoek per mail te verzenden naar cs@idealrent.eu